بازی در کوچه‌ یی بن‌ بست - قسمت ۱

بازی در کوچه‌ یی بن‌بست – قسمت ۱
پادکست اطلاعات روز در دو قسمت ترتیب شده قسمت اول
افغانستان و طالبان، دولت‌ داری در افغانستان، افغانستان و کشورهای منطقه و آینده‌ یی افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان

Scroll to Top