Doha Summit 2024 درباره نشست دوحه به میزبانی ملل متحد درباره افغانستان
Scroll to Top