محمد عمر داوود زی، وزیر پیشین داخله افغانستان مهمان این برنامه «سمیع مهدی در دیدار با تاریخ» است

Scroll to Top